Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści
LPTT  >  Działalność  >  Raport

Raport

Raport przygotowany przez LPTT w 2023 roku to pierwszy dokument w Polsce, który kompleksowo diagnozuje stopień zanieczyszczenia światłem w naszym kraju (stan na koniec 2022 roku). Podstawą raportu są wskaźniki ilościowe mówiące o ilości światła emitowanego w niebo (w kosmos), oraz o jasności nocnego nieba, rozświetlonego nadmiernym oświetleniem. Integralną częścią raportu jest analiza rozwiązań prawnych mogących służyć przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu światłem oraz zestawienie działań polskich instytucji, organizacji i samorządów badających i chroniących naturalne środowisko nocy.

Czytaj raport w wersji PDF: lptt_raport_2023.pdf

W raporcie wykazano, że zanieczyszczenie światłem:

  • jest w Polsce powszechne i nasila się. Znajduje to potwierdzenie w ilości światła emitowanego w niebo (w 2022 roku było go najwięcej w historii pomiarów, o 6% więcej niż w dekadzie 2012–2021) oraz w jasności nocnego nieba (w 2022 roku było ono średnio 147% jaśniejsze niż niebo naturalne; w miastach kilka tysięcy razy jaśniejsze);
  • wywiera silną presję na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. W 2022 roku niebo skażone nadmiernym światłem znajdowało się nad głowami wszystkich Polek i Polaków, a dla 20% z nich było zbyt jasne, aby poczuli że nastała prawdziwa noc. Zagrożenie stwierdzono także dla parków narodowych, zwłaszcza sąsiadujących z aglomeracjami;
  • nie jest interpretowane w polskim systemie prawnym jako zagrożenie. Obowiązujące w 2022 roku przepisy albo nie odzwierciedlały problemu nadmiarowego światła, albo ograniczały się jedynie do rekomendacji i zaleceń, które nie były obligatoryjne. Ochrona naturalnej nocy miała charakter nieformalny i wynikała z działań oddolnych;
  • nie jest monitorowane przez żadną z państwowych służb. W 2022 roku obserwacje nadmiarowego światła w Polsce były wykonywane przez uczelnie i instytucje naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Niska świadomość społeczna zanieczyszczenia światłem w połączeniu z niekontrolowanym rozświetleniem nocy, każą przypuszczać, że diagnozowany problem będzie się nasilał. Prawdopodobnie także za przyczyną masowej modernizacji oświetlenia publicznego – pożądanego, ale często bezrefleksyjnego montowania oświetlania typu LED. W związku z powyższym zespół ekspertów Light Pollution Think Tank rekomenduje najpilniejsze działania:

  • uwzględnienie światła w definicji emisji, a co za tym idzie, przypisanie mu norm emisji w zgodzie ze współczesnym stanem wiedzy naukowej na temat negatywnych skutków zanieczyszczenia światłem; uściślenie i wdrożenie norm techniczno-budowlanych jako obowiązujące prawo;
  • opracowanie i wdrożenie krajowej polityki zrównoważonego oświetlenia, która racjonalizowałaby użytkowanie publicznych i prywatnych instalacji oświetleniowych, a przez to redukowała zanieczyszczenie światłem w gminach nim dotkniętych i zachowywała od degradacji naturalne środowisko nocy, tam gdzie jest ono jeszcze stosunkowo mało zaburzone.